Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Młodszy Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Finansów

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

Nr ogłoszenia: 8/2017

Identyfikator: RO.OR.2110.6.2.2017

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ KISIELIC

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 października 2017 r.) młodszego referenta ds. płac oświaty w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

 

Wymagania niezbędne:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • preferowany 6 – miesięczny staż pracy w administracji,
 • znajomość zagadnień samorządowych (ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych),
 • znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych; ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
 •  dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office (Word, Excel) i Internetu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności analityczne,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce pracy: parter w budynku Urzędu Miejskiego, Referat Finansów,  praca biurowa przy monitorze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym (brak windy).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie polityki płacowej pracowników oświaty (w tym  sporządzanie  list płac, ewidencja kart i zasiłków, wydawanie zaświadczeń),
 • naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (obsługa programu PŁATNIK),
 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych pracowników oświaty,
 • naliczanie podatku od osób fizycznych i terminowe ich rozliczanie,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu płac (w tym GUS, ZUS, analiza wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego),
 •  sporządzanie deklaracji PFRON,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (naliczanie odpisów),
 • obsługa rachunku bankowego w zakresie dokonywania przelewów płacowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – CV,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata dot. posiadanego obywatelstwa oraz znajomości języka polskiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 922 z późn. zm.),
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • pierwsza umowa na czas określony na 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy składania ofert na stanowisko młodszego  referenta ds. płac oświaty”,  w terminie do dnia  16 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00.

      

Inne informacje:

 • aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu tego postępowania,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kisielice.pl  BIP oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie,
 • dokumentacja aplikacyjna kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,  poz.902)”,
 • zgodnie z § 8 pkt. 5 Zarządzenia Nr 8-2/2009 Burmistrza Kisielic z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia „Procedur zatrudniania pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych” Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie  bez podania przyczyny,
 • dodatkowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i oświaty  tel. (55) 278 55 24 oraz u Sekretarza Gminy tel. (55) 278 55 00.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi co najmniej  9 %.

 

Nadesłane dokumenty zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną osobnym zrządzeniem Burmistrza Kisielic. 

 

Załączniki: