Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Młodszy Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Organizacyjny

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

Nr ogłoszenia: 7/2017

Identyfikator: RO.OR.2110.5.2.2017

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ KISIELIC

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 września 2017 r.) młodszego referenta ds. obsługi rady i samorządów

w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

 

1. Wymagania niezbędne:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy,
 • wykształcenie średnie - preferowane wyższe administracyjne lub prawnicze,
 • preferowany 6 – miesięczny staż pracy w administracji,
 • znajomość zagadnień samorządowych (ustawa o samorządzie gminnym,
 • o pracownikach samorządowych, Statut Gminy),
 • znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych; ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
 •  dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office (Word, Excel) i Internetu,

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności analityczne,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce pracy: parter w budynku Urzędu Miejskiego, Referat Organizacyjny,  praca biurowa przy monitorze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym (brak windy).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania stanowiska pracy ds. obsługi rady i samorządów należy:

 • obsługa kancelaryjno-techniczna obrad Rady, posiedzeń komisji Rady,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie działania Rady,
 • współdziałanie i koordynacja w przygotowywaniu projektów uchwał,
 • opracowywanie materiałów z posiedzeń oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy i organom,
 • organizowanie załatwiania interpelacji i wniosków radnych, Komisji Rady,
 • prowadzenie rejestru podjętych uchwał i postanowień Rady, Komisji i samorządów mieszkańców oraz czuwanie nad ich terminową realizacją,
 • obsługa dyżurów Przewodniczącego i członków Rady oraz prowadzenie rejestru skarg  i wniosków obywateli, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań sprawozdawczo-wyborczych rad sołeckich i komitetu osiedlowego oraz zebrań wiejskich,
 • przygotowywanie projektów statutów i uchwał  rad sołeckich i komitetu osiedlowego,
 • nadzór nad realizacją wniosków z zebrań samorządów mieszkańców,
 •  podejmowanie w zakresie zleconym przez Radę czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady z organizacjami społeczno-politycznymi i samorządowymi,
 • obsługa edytora aktów prawnych (Legislator),  w tym elektroniczne przesyłanie aktów do publikacji,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-technicznej funduszu sołeckiego oraz merytoryczny nadzór nad realizacją funduszu sołeckiego,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do przedstawicielskich organów i referendum,
 • prowadzenie spraw zakresu przyjmowania, sprawdzania i przekazywania oświadczeń majątkowych radnych,
 • przekazywanie do publikacji Biuletynu Informacji Publicznej uchwał zarządzeń, oświadczeń majątkowych radnych oraz aktualizacja danych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:
  • przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji z poszczególnych komórek,
  • prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,
  • przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego,
  • przygotowywanie wniosków do archiwum państwowego  o zgodę brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • sporządzanie sprawozdawczości rocznej z działalności archiwum.
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Powiatu, w tym przygotowywanie programu współpracy, konkursów na realizację zadania publicznego i umów,
 • prowadzenie centralnego rejestru petycji, skarg i wniosków wraz z dokumentacją przekazaną przez pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za załatwienie sprawy,
 • koordynowanie sposobu załatwienia petycji (rejestracja w systemie, przekazanie do publikacji skanu petycji, terminu załatwienia oraz sposobu załatwienia),
 • przygotowanie rocznej informacji o petycjach.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys – CV,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata dot. posiadanego obywatelstwa oraz znajomości języka polskiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 922 z późn. zm.),
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

6. Wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • pierwsza umowa na czas określony na 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy składania ofert na stanowisko młodszego  referenta ds. obsługi rady i samorządów”,  w terminie do dnia  17 lipca 2017 r. do godz. 11:00.

8. Inne informacje:

 • aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu tego postępowania,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kisielice.pl  BIP oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie,
 • dokumentacja aplikacyjna kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,  poz.902)”,
 • zgodnie z § 8 pkt. 5 Zarządzenia Nr 8-2/2009 Burmistrza Kisielic z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia „Procedur zatrudniania pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych” Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie  bez podania przyczyny,
 • dodatkowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i oświaty  tel. (55) 278 55 24.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi co najmniej  8 %.

 

Nadesłane dokumenty zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną osobnym zrządzeniem Burmistrza Kisielic. 

Załączniki: