Procedury / Nieruchomości

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Wniosek o udostepnienie nieruchomości dla celów realizacji inwestycji składany do Burmistrza Kisielic

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gminy
Tel. 55 2785507 pok. nr 7
 

Sposób i miejsce załatwienia sprawy:
Inwestor zamierzający zrealizować inwestycję w gruncie i na gruncie stanowiącym własność Gminy Kisielice występuje z wnioskiem o udostepnienie gruntów dla celów realizacji inwestycji, który powinien zawierać wskazanie rodzaju inwestycji i określenie jej parametrów. Udostepnienie gruntu należącego do Gminy pod realizację inwestycji następuje poprzez zawarcie „Umowy udostepnienia gruntu na czas budowy infrastruktury technicznej” oraz przed rozpoczęciem robót „Umowy udostepnienia gruntu pod inwestycję”


Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( J.t.:  Dz.U. z 2016 , poz. 2147),
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Gminy Kisielice w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej.