Gminne jednostki organizacyjne / Zespół Szkół w Kisielicach / Kontrole

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz kontroli w 2017 r.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Przedmiot kontroli Termin kontroli
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Delegatura w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 
Zespole Szkół w Kisielicach
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Prawidłowość organizacji i udzielania uczniom i wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 23 maja 2017 r.