Budżet obywatelski / Harmonogram

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Harmonogram działań wdrożenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice na rok 2019

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Kampania informacyjno-promocyjna:

- publikacja na stronie internetowej Gminy,

- w BIP,

- na tablicach ogłoszeń,

- w prasie.

od dnia 17 kwietnia 2018 r.  przez cały  okres trwania zadania

Sekretarz Gminy,

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach 

 

2.

Powołanie zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.

do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Kisielic

3.

Składanie wniosków przez mieszkańców i organizacje pozarządowe w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

do  dnia 25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Mieszkańcy

Organizacje pozarządowe

4.

Weryfikacja złożonych wniosków w zakresie  uprawnień wnioskodawców do składania propozycji (adres zameldowania, Nr PESEL lub KRS).

niezwłocznie w miarę napływu wniosków

Sekretarz Gminy,

Referat Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach

5.

Analiza wniosków  przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kisielicach pod względem formalnym.

niezwłocznie w miarę napływu wniosków

Referat Rozwoju Gminy lub  Referat Finansów Urzędu Miejskiego w Kisielicach,

Sekretarz Gminy

6.

Opiniowanie wniosków pod względem praktycznej możliwości  realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań gminy, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych.

Uznanie wniosku za możliwy do realizacji lub nie z podaniem zwięzłego uzasadnienia, lub podaniem ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania.

na bieżąco

 

Referat Rozwoju Gminy lub Referat Finansów Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

7.

Rekomendacja wniosku.

Utworzenie  listy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego – Lista zadań pozytywnie oceniona i lista zadań negatywnie oceniona. Przekazanie list do wiadomości Burmistrzowi Kisielic

do dnia 4 czerwca 2018 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

8.

Publikacja list na stronie internetowej

do dnia 5 czerwca  2018 r.

Sekretarz Gminy,

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach 

9.

Opracowanie kart do głosowania dla mieszkańców zawierających propozycje budżetowe możliwe do realizacji i zarządzenie wydruku.

 do dnia 8 czerwca  2018 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

10.

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

do dnia 8 czerwca  2018 r. do godz. 12:00

Mieszkańcy

Organizacje pozarządowe

11.

Powołanie obwodowych komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.

do dnia 11 czerwca  2018 r.

Burmistrz Kisielic

12.

Sporządzenie spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania nad budżetem obywatelskim.

do  dnia 20 czerwca  2018 r.

Referat Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach

13.

Przeprowadzenie głosowania w obwodach.

w dniu  24 czerwca  2018 r. w godz. 10:00 – 18:00

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego i Komisje ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

14.

Utworzenie listy zadań wybranych przez mieszkańców w wyniku głosowania i przekazanie jej Burmistrzowi Kisielic

do  dnia 27 czerwca 2018 r.

Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego

15.

Podsumowanie konsultacji nad budżetem obywatelskim gminy Kisielice na rok 2018

do  dnia 30 czerwca  2018 r.

Burmistrz Kisielic

16.

Publikacja informacji o wynikach konsultacji na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń

do dnia 30 czerwca  2018 r.

Sekretarz Gminy Kisielice,

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kisielicach 

17.

Wprowadzenie propozycji mieszkańców do projektu budżetu Gminy Kisielice

do dnia  10 października 2018 r.

Skarbnik Gminy, Burmistrz Kisielic