Budżet obywatelski / Informacja dla mieszkańców

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacje o Budżecie Obywatelskim Gminy Kisielice

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2018

Budżet Obywatelski (inaczej budżet partycypacyjny) to demokratyczne narzędzie, za pomocą którego - w ramach określonych zasad - mieszkańcy sami będą mogli decydować  na co powinno się przeznaczyć środki finansowe w określonej części budżetu Gminy Kisielice.

Planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Gminy Kisielice w roku 2018 ustalona zostaje w wysokości 100.000 zł.

W ramach kwoty budżetu obywatelskiego, środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących.

Wybór zadań, spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych na podstawie analizy, zostanie dokonany w wyniku głosowania mieszkańców, które zostanie przeprowadzone w dniu 17 września 2017 r.  

W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego możliwe będą konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

 

KATEGORIE PROJEKTÓW

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania/projekty spełniające następujące warunki:

 1. Należą do zadań własnych Gminy.
 2. Posiadają cechy zadań inwestycyjnych i remontowych (m.in.: remonty, budowa, rozbudowa, zakup  urządzeń, wyposażenia, sprzętu, środków trwałych itp.), a w szczególności dotyczące:
 1. estetyzacji otoczenia – tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny,
 2. rekreacji – tj. modernizacji, budowy i doposażeniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych,
 3. bezpieczeństwa – tj. montażu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyłączeniem zmian organizacji ruchu,
 4. działań w przestrzeni publicznej – tj. budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.
 1. Posiadają charakter imprez kulturalnych lub integracyjnych realizowanych na terenie Gminy.
 2. Są możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego.
 3. Są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kisielice.
 4. Dotyczą terenów i obiektów stanowiących własność Gminy.
 5. Dotyczą  terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji.
 6. Całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kisielice. W sytuacji, gdy pomysł na projekt będzie miała grupa niepełnoletnich mieszkańców, to musi mieć pełnoletniego lidera, który będzie reprezentował grupę.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE

 1. Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia propozycji zadania przez mieszkańców należy dołączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Kisielice popierających dany projekt.
 2. Każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
 3. Osoba, przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłaszający propozycję zadania jest jego liderem.
 4. Formularz zgłoszenia propozycji zadania, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00.
 5. W przypadku zgłoszeń projektów podobnych Burmistrz Kisielic zwróci się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

Wniosek o przyjęcie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego to cztery strony kartek formatu A4.
Do wniosku należy dołączyć mapę z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania, zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania. Uszczegóławiając pomysł, przygotowując wniosek zalecamy zwrócić uwagę na:

 • Tytuł. Podając nazwę zadania należy określić lokalizację projektu oraz zakres proponowanych działań.
 • Miejsce lokalizacji projektu. Realizacja pomysłów dotyczy terenów i obiektów stanowiących własność Gminy. Jednocześnie są to tereny i obiekty gminne o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji.
 • Koszt realizacji projektu. Całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem oraz opłatami administracyjnymi.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ KOSZTORYS

Kosztorys powinien zawierać listę z orientacyjnymi kosztami elementów niezbędnych do realizacji projektu. Kosztorys dołączony do wniosku jest dokumentem poglądowym. Ma on określić, czy realizacja planowanego zadania jest możliwa do sfinansowania  ze środków Budżetu Obywatelskiego.

 

KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017r., do godz. 14.00. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach. ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice (pokój nr 2).

 

CO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

Krok 1. Wniosek zostanie poddany wstępnej ocenie pod względem formalnym. Analizie poddane zostaną kwestie formalne, m.in. czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki. W przypadku stwierdzenia istotnych braków, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. W ciągu trzech dni roboczych wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić wniosek. W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany jako niespełniający wymagań formalnych i nie będzie podlegał dalszej analizie.

Krok 2. Po wstępnej weryfikacji wniosek trafi do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, gdzie dokonana zostanie analiza merytoryczna możliwości realizacji złożonego wniosku.

Krok 3. Projekty zostaną ocenione według kryteriów, a w szczególności:

1) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy,

2) zgodności  projektu  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  z  przepisami  prawa  lokalnego, a w szczególności z planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kisielice,

3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym Gminy Kisielice,

4) realności kosztów realizacji projektu,

5) racjonalności realizacji projektu,

6) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.


Ocena  wniosków zostanie dokonana na Karcie Analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice na rok 2018.

Krok 4. Wnioski, które spełnią wymogi  formalne i merytoryczne zostaną przekazane do Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, który dokona analizy końcowej zadania i będzie rekomendował lub nie rekomendował  poddanie pod głosowanie mieszkańcom proponowanego zadania. Zespół sporządzi listę zadań które zostaną poddane pod głosowanie i listę zdań, które nie zakwalifikują się do realizacji.

Krok 5. Po zaakceptowaniu wyników oceny oraz analiz przez Burmistrza Kisielic, Listy zadań zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez publikację na stronie internetowej www.kisielice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i  w sołectwach.

 

PROMOCJA WNIOSKU

Promowanie zgłoszonego projektu to bardzo ważny etap na drodze ogłoszenia wyników projektów do realizacji. Jest szereg sposobów dzięki którym możesz zachęcić mieszkańców Gminy Kisielice do głosowania.

 • Opowiedz o swoim pomyśle przyjaciołom, sąsiadom oraz innym mieszkańcom ulicy, osiedla, sołectwa.
 • Skorzystaj z możliwości jakie daje Internet. Portale społecznościowe - tam informacje rozchodzą się bardzo szybko.
 • Wykonaj proste plakaty. Wcale nie musi być to profesjonalne opracowanie graficzne. Ważne by na plakacie znalazły się podstawowe informacje o projekcie, jak nazwa i krótki opis.

 

GŁOSUJĘ

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują, w głosowaniu mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice, którzy w dniu głosowania mają ukończone 15 lat.

 

JAK GŁOSOWAĆ

Każdy mieszkaniec w dniu głosowania otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami zakwalifikowanymi do procedury głosowania. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko na jeden projekt.

 

GDZIE GŁOSOWAĆ

Głosowanie zostanie przeprowadzone w sołectwach Gminy Kisielice i w Mieście Kisielice. Jako punkty głosowania, wyznacza się świetlice wiejskie w sołectwach i świetlicę Arkadia w mieście Kisielice.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wygrywają projekty z największą liczbą punktów.

Projekty, które zdobędą największą liczbę punktów i zmieszczą się w limicie finansowym budżetu obywatelskiego na rok 2018 zostaną wskazane do realizacji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Komisyjnego podsumowania wyników dokona Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego  zaraz po zakończeniu głosowania w obwodach, które przewidziane jest na dzień 17 września 2017r. w godzinach od 10:00 do 18:00. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 września 2017r. Lista zwycięskich projektów opublikowana zostanie na stronie internetowej www.kisielice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.

 

CO DALEJ?

Projekty wybrane w głosowaniu zostaną skierowane do realizacji. Trafią do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kisielicach odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

 

Wszystkie informacje, zasady oraz procedury znajdziesz w regulaminie, który powinieneś przeczytać zanim zaczniesz wypełniać formularz! - link