Stowarzyszenia/Współpraca / Konkursy

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja Burmistrza Kisielic

Działając zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U.  z   2016r., poz. 239) Burmistrz Kisielic ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2017 r.