Procedury / Działalność gospodarcza

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Wpisy do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Kisielicach
Referat Społeczno-Administracyjny
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu i działalności gospodarczej
Pok. nr 10, Tel. ( 55 ) 27 85 518

Wymagane dokumenty:
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

WniosekCEIDG-1 posiada załączniki:
- CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
- CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
- CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
- CEIDG-SC - służy do określenia udziału w spółkach cywilnych
- CEIDG-PN - służy do udzielenia pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobiętych wpisem do CEIDG

Miejsce złożenia dokumentów:
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłat.

Termin załatwienia:
1. Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tj.: Dz. U. z 2017 poz. 2168 z późn. zm.)