Procedury / Działalność gospodarcza

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wpisy do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Kisielicach
Referat Społeczno-Administracyjny
Pok. nr 10, Tel. ( 55 ) 27 85 518


Wymagane dokumenty:
1. Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

2. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 

WniosekCEIDG-1 posiada załączniki:

a) CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

b) CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

c) CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych

d) CEIDG-SC - służy do określenia udziału w spółkach cywilnych

e) CEIDG-PN - służy do udzielenia pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

a) wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

b) zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

c) oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

d) zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

e) oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobiętych wpisem do CEIDG

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

a) zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

b) zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

c) bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

d) pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

e) przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
 

Opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłat.
 

Termin załatwienia:

1. Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tj.: Dz. U. z 2016 poz. 1829 z późn. zm.)