Organy Gminy / Rada Miejska / Sesje Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Porządek obrad XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kisielicach w dniu 24.01.2018 r.

Zapraszam na XXXII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu  24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach                                                          


PORZĄDEK  POSIEDZENIA

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym,
  3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kisielice nieruchomości położonych we wsi Krzywka, przeznaczonych pod drogę publiczną,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kisielicach oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji,
  5. ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2018,
  6. zatwierdzenia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2018.

5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek