Majątek i finanse / Wykaz mienia komunalnego

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Burmistrz Kisielic  poniżej  podaje  informację  dotyczącą  stanu  mienia  komunalnego  na  dzień  31 grudnia  2016 r.

 

I . Wykaz  gruntów  mienia  komunalnego  z  podziałem  na  poszczególne  grupy  na terenie  gminy  Kisielice:

 • bagna, rowy  i  wodopoje (070)  o  pow. 23 ha  i  wartości  6,5 tys. zł
 • drogi (036)  o pow. 280,1 ha i wartości 318,1 tys. zł
 • tereny  zabudowane (032)  o pow. 35,0 ha i wartości 259,7 tys. zł
 • tereny  mieszkalne (030)  o  pow. 1,7 ha i wartości 20,9 tys. zł
 • tereny  rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3 ha i wartości  46,2tys. zł
 • grunty  zadrzewione  i  zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości  2,8 tys. zł
 • tereny  różne (050)  o pow. 1,5 ha i wartości  - 0,1 tys. zł
 • grunty  użytkowane  rolniczo  (010)  o  pow. 6,5 ha  i  wartości  5,6 tys. zł
 • tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow.10,3 ha i wartości 109,8 tys. zł
 • nieużytki  (060)  o  pow. 4,4 ha  i  wartości  2,0 tys. zł

Razem  grunty  komunalne  na terenie  gminy Kisielice – pow.  376,5 ha o wartości – 771,7 tys. zł.

 

II. Wykaz  obiektów  komunalnych z podziałem  na  poszczególne  grupy na terenie gminy Kisielice:

 • budynki  mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w  ilości  22 o  wartości 240 tys. zł / zarządzane przez PUK/
 • obiekty OSP w  ilości 4  o  wartości – 197 tys. zł
 • obiekty  świetlic  wiejskich w ilości 13  o wartości – 1 944 tys. zł
 • obiekty  byłych  szkół  podstawowych  w  ilości 2  o  wartości 104 tys. zł
 • obiekty  szkolne   w  ilości 2  o  wartości  107 tys.  zł / w  admin. Zespołu  Szkół /
 • centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości  842 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 3 434 tys. zł

 

Obrót  mieniem  komunalnym  na  terenie  gminy  Kisielice w okresie  sprawozdawczym

 

Zwiększenie  stanu  mienia  w  okresie  sprawozdawczym:

 • poniesiono nakłady na budowę chodników we wsiach Goryń, Ogrodzieniec i Łęgowo - 55 tys. zł  
 • zmodernizowano drogi gminne - 49,7 tys. zł
 • poniesiono nakłady na modernizację boisk wiejskich w Łodygowie i Nowym Folwarku - 14,3 tys. zł
 • wykonano remonty świetlic wiejskich:
  • Butowie – 2,0 tys. zł
  • Biskupiczkach – 11,6 tys. zł
  • Goryniu- 40,7 tys. zł
  • Kantowie – 2,0 tys. zł
  • Pławtach Wielkich – 4,2 tys. zł
  • Krzywce – 24,0 tys. zł
  • Klimach – 7,5 tys. zł
  • Jędrychowie – 37,7 tys. zł
  • w Łodygowie – 34,0 tys. zł
 • poniesiono nakłady na remont budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu - 40,6 tys. zł,
 • rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Kisielice – 5,3 tys. zł
 • zakupiono sprzęt ratownictwa drogowego dla OSP - nakłady 12,0 tys. zł
 • wybudowano plac zabaw we wsi Klimy – nakłady 5,2 tys. zł
 • wybudowano nowe wiaty przystankowe – nakłady 16,4 tys. zł
 • poniesiono nakłady na budowę budynku gospodarczego  w sołectwie Ogrodzieniec - 4,5 tys. zł
 • poniesiono nakłady na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice- 17,8 tys. zł
 • zmodernizowano bramę w remizie OSP Klimy – poniesione nakłady 6,4 tys. zł

 

Zmniejszenie  stanu  mienia  komunalnego  w  okresie  sprawozdawczym:

 • sprzedano grunt pod zabudowę o pow.0,1494 ha o wart. inwent.-  0 zł
 • sprzedano grunt rolny o pow. 0,50 ha i wart. inwent. 300 zł
 • przekazano w drodze darowizny grunt o pow. 0,01 ha i wart. 5 zł
 • sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wart inwent. 250 zł

 

III.  Wykaz  gruntów  mienia  komunalnego  z  podziałem  na  poszczególne  grupy na terenie  miasta  Kisielice:

 • tereny  niezabudowane  (033)  o  pow. 15,7  ha  i  wartości  95,7 tys. zł
 • tereny  mieszkalne (030)  o  pow. 3,4  ha  i  wartości 58,1 tys. zł
 • tereny zabudowane (032) o pow. 11,8 ha i wartości 746,2 tys. zł
 • grunty  użytkowane  rolniczo (010)  o  pow. 5,9  ha  i  wartości 35,8 tys. zł
 • drogi (036) o  pow. 20,9 ha i wartości 80,9 tys. zł
 • nieużytki (060) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
 • tereny  rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o  pow. 3,2  ha i wartości 7,1 tys. zł
 • jezioro miejskie  (070) o pow. 5,3 ha  i  wartości 3,0 tys. zł
 • grunty zadrzewione i zakrzewione  (021) o pow. 2,1 ha i wartości 2,5 tys. zł

Razem  grunty  na  terenie  miasta  68,9 ha i wartości  1.029,7  tys. zł

 

Wykaz  skomunalizowanych  obiektów  z  podziałem  na  poszczególne grupy  na  terenie  miasta  Kisielice:

 • budynki  mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w  ilości 17 o wartości 1.612 zł / zarządzane przez PUK/
 • budynki  mieszkalno – użytkowe  w  ilości 2 o  wartości 383 tys. zł / w  admin. PUK/
 • obiekty  szkolne  w  ilości  6  o  wartości  2.858 tys. zł /  w  admin. Zespołu Szkół /
 • obiekt  OSP + biblioteka  w  ilości  1  o  wartości  200 tys. zł
 • obiekty  sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.836 tys. zł
 • obiekty  administracyjne – 1  o wartości  572 tys.  zł
 • obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357  tys. zł
 • wiata na słomę  wraz z instalacją fotowoltaiczną – 1 074 tys. zł

Razem  wartość  obiektów  komunalnych  na  terenie  miasta  - 8 892 tys.  zł

 

Obrót  mieniem  komunalnym  na  terenie  miasta  w  okresie  sprawozdawczym:

 

Zwiększenie  stanu  mienia:

 • wykonano modernizację chodnika przy ul. Daszyńskiego -  nakłady  – 80,7 tys. zł
 • wykonano remont chodnika przy ul. Wiktora -  nakłady  – 90,7 tys. zł
 • wykonano modernizację drogi dojazdowej na ul. Rodziny Stangów- nakłady – 46,7 tys. zł
 • poniesiono nakłady na rozbudowę Cmentarza Komunalnego – 13,5 tys. zł
 • poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej  na przebudowę ulicy Cmentarnej – 10,0 tys. zł
 • wykonano przebudowę wjazdu na teren  Urzędu Miejskiego – nakłady 4,5 tys. zł
 • wykonano remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach nakłady 67,7 tys. zł
 • poniesiono nakłady na modernizację Alei Wojska Polskiego – 96,8 tys. zł
 • poniesiono nakłady na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach - 79,9 tys. zł,
 • przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego- nakłady – 105,3 tys. zł
 • przeprowadzono modernizację pomieszczeń w lokalu MGOPS- nakłady 19,4 tys. zł
 • zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego w ZOZ Kisielice- nakłady 4,7 tys. zł,
 • zakupiono sprzęt komputerowy oraz zmodernizowano sieć lokalną – nakłady-16,7 tys.zł
 • poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej -3,7 tys. zł
 • zakupiono nowe kosiarki - nakłady-14,5 tys.zł
 • poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej na renowację dachu zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Kisielicach – 26,6 tys. zł
 • przeprowadzono modernizację pawilonu sportowego w Kisielicach – nakłady 43,5 tys.zł

 

Zmniejszenie  stanu  mienia  komunalnego:

 • sprzedano działki gruntu o pow. 1,1798 ha o wartości inwentarzowej 1,9 tys. zł
 • sprzedano najemcy budynek mieszkalny wraz z gruntem pod bud. o pow. 0,0354 ha i udziałem w działce drogowej o pow. 0,0076 ha i wart. inwent. 438 zł

Zamierzenia  na  rok  2017:

 • sprzedaż  lokali  najemcom
 • sprzedaż  działek  budowlanych
 • modernizacja  dróg
 • kontynuacja rozpoczętych inwestycji

 

Ogólna  wartość  gruntów i obiektów mienia  komunalnego  na  terenie  gminy i  miasta  Kisielice: 14 127,4 tys. zł

Ogólna wartość nakładów zwiększających wartość mienia komunalnego w 2016 roku:   1 115,8 tys. zł

 

UWAGA!  Podane  wartości  gruntów  i obiektów są  wartościami  ewidencyjnymi ( w  większości   historycznymi )