Procedury / Ubezpieczenia zdrowotne

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia zdrowotnego

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, pok. Nr 2.  
Tel. 552785500

Sposób załatwienia:
Osobiście lub korespondencyjnie.

Termin załatwienia:
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:
Kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument potwierdzający: - posiadanie obywatelstwa polskiego, lub status uchodźcy, lub objęcie ochroną uzupełniającą, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Opłaty:
Brak.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Podstawa prawna:
1. art.7 ust. 2, art. 54 ust. 1-10 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 j.t.)
2. art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 1769),
3. art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Załączniki: