Procedury / Ubezpieczenia zdrowotne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia zdrowotnego

Miejsce załatwienia:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

 

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych,
Pok. Nr 2., Tel. 55 2785500

 

Sposób załatwienia:

1. Osobiście lub korespondencyjnie.

 

Termin załatwienia:

1. 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wymagane Dokumenty:

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument potwierdzający: - posiadanie obywatelstwa polskiego, lub status uchodźcy, lub objęcie ochroną uzupełniającą, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

 

Opłaty:

1. Brak.

 

Tryb odwoławczy:

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 

Podstawa prawna:

1. art.7 ust. 2, art. 54 ust. 1-10 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach pieniężnych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t.)

2. art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2016 r. poz. 930),

3. art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).