Kategoria: Podatki, Ulgi, Akcyza paliwowa

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów
Pok. Nr 9A, Tel. 55 2785515

Sposób załatwienia:
Osobiście lub korespondencyjnie.

Termin załatwienia:
Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Wymagane Dokumenty:
1. Wniosek zainteresowanego
2. Złączniki:
• Informacja o stanie majątkowym podatnika
• Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów
• Zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących,
• W przypadku choroby zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia,
• Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• Zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku jej otrzymania.
• Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę

Opłaty:
Brak opłat

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Podstawa prawna:
1. Art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.