Kategoria: Podatki, Ulgi, Akcyza paliwowa

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Zezwolenia i ulgi z tytułu nabycia gruntów

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów,
Pok. Nr 9A, Tel. 55 2785515

Sposób załatwienia:
Osobiście lub korespondencyjnie.

Termin załatwienia:
Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zainteresowanego
2. Złączniki:
a) Kserokopia aktu notarialnego
b) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
c) Zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku jej otrzymania.
d) Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę

Opłaty:
Brak opłat

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Podstawa prawna:

1. Art. 12 ust. 1.3.7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.