Kategoria: Podatki, Ulgi, Akcyza paliwowa

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Ulga inwestycyjna

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów,
Pok. Nr 9A, Tel. 55 2785515

Sposób załatwienia:
Osobiście lub korespondencyjnie.

Termin załatwienia:
Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane Dokumenty:
1. Wniosek zainteresowanego
2. Złączniki:
• Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z fakturami lub ich uwierzytelnionymi odpisami
• Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych
• Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
• Oświadczenie rolnika

Opłaty:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu.

Podstawa prawna:
1. Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z póżn.zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.