Kategoria: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Kisielice oraz tryb wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Miejsce załatwienia:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

 

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych, pok. nr 2.

Tel. 55 2785500

 

Sposób załatwienia:

Osobiście lub korespondencyjnie.

 

Termin załatwienia:

1) w celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami

2) przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Kisielicach mogą dokonać wizytacji lokalu, aby ustalić, czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, innych niż stanowiące załączniki do wniosku,

3) zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej,

4) od momentu wydania zezwolenia podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia oraz odmowa wydania zezwolenia realizowane są w terminie 30 dni od dnia złożenia stosowego wniosku przez podmiot prowadzący placówkę wsparcia dziennego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Kisielice – stanowi załącznik do Karty Usług

2. Załączniki do wniosku: 

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

2) odpis z właściwego rejestru;

3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

4) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

5) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

6) informacje o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Opłaty:

Brak.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:

1) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie,

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia oraz odmowa wydania zezwolenia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).