Kategoria: Żłobki / Kształcenie młodocianych

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i oświaty, pok. nr 6.
Tel. 552785524

Sposób załatwienia:
Osobiście lub korespondencyjnie.

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (załącznik Nr 1),

Opłaty:
Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 157).

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,

Nieusunięcie przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.