Kategoria: Żłobki / Kształcenie młodocianych

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Wniosek o wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Miejsce załatwienia:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

 

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i oświaty, pok. nr 6.
Tel. 552785524Sposób załatwienia:
Osobiście lub korespondencyjnie.

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki , nie później niż w terminie 7 dni – wpis do rejestru.

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. – odmowa wpisania do rejestru.

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (załącznik Nr 1),

Dowód dokonania opłaty (kopia),

Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

W przypadku osoby fizycznej uwierzytelniona kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu.

 

Opłaty:
1. Wpis podlega opłacie w wysokości 100 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXIV/161/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo kartą płatniczą  w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kisielicach 47 8320 0005 0040 0031 2000 0030.

 

Trybodwoławczy:
Od decyzji administracyjnej odmawiającej wpis do rejestru służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 157).

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,

Nieusunięcie przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.