Kategoria: Jednostki organizacyjne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Szkoła Podstawowa w Goryniu


SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

GORYŃ 88, 14-220 KISIELICE

Tel./Fax: ( 55 ) 2756204

adres e-mail: spgoryn@kisielice.pl

strona www: www.goryn.mazury.pl

NIP: 744-16-05-210

REGON: 0001190712

Wszelkie należności płatnicze można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Kisielicach
lub na konto Szkoły Podstawowej w Goryniu w banku:
Bank Spółdzielczy w Suszu O/Kisielice:  29 8320 0005 0040 3393 2000 0020
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU JEST SZKOŁĄ JEDNOZMIANOWĄ
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu przyjmuje interesantów w dni robocze od 9:30 do 14:00 podczas trwania zajęć szkolnych.

 


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP 744 168 40 66

Odbiorca – Szkoła Podstawowa w Goryniu

Goryń 88, 14-220 Kisielice

 Podstawy prawne działania:

 • ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
 • Statutu Szkoły nadanego uchwałą nr VIII/49/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 czerwca 1999r w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Goryniu.

 
Zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
3)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku uczniów,
4)   sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i warunków (możliwości) szkoły,
5)   umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych i innych.
6)   szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
7)   szkoła w miarę potrzeb i możliwości udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz medycznej,
8)   szkoła w miarę potrzeb i możliwości organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi oraz z uszkodzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu.
 

Organy Szkoły:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goryniu
 • Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu pełni Marian Gołembiewski

Dane:

 • funkcję dyrektora szkoły pełni od 1.09.2012 r.
 • wykształcenie wyższe: mgr w zakresie informatyki i mediów w edukacji

 

Zadania dyrektora szkoły:

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 • sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.


Ponadto:

1. Dyrektor szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Goryniu:

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.


Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 • zatwierdzenie wyników kwalifikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów szkoły,
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, statutu szkoły i zmian w statucie szkoły,
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów,
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności.  


Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów,
 • wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • inne sprawy istotne dla szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

 

Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

 • przedstawia po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, wnioski w sprawie planu finansowego środków specjalnych szkoły,
 • może, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
 • z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, z wnioskami do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
 • przygotowuje projekt statutu szkoły i projekty jego zmian,
 • może występować z funkcji Dyrektora szkoły. Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Goryniu:

 • Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
 • Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem oraz innymi przepisami prawa.
 • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 • W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.


Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Goryniu w roku szkolnym 2015/2016 :

 • Iwona Wielachowska - przewodnicząca

 • Małgorzata Piotrowicz - skarbnik

 • Daria Proć - sekretarz

 • Bożena Kowalska

 • Czesława Milarska

 • Wiesław Topolewski

 • Marzena Turek

 • Anna Wróblewska

 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Goryniu:

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem", tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami prawa.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu   z Dyrektorem szkoły,
5) prawo redagowania gazetki szkolnej,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.


Skład Samorządu Uczniowskiego 2016/2017:

 • Przewodnicząca -  Weronika Wróblewska

 • Zastępca przewodniczącej - Mateusz Baranik

 • Skarbnik - Klaudia Siodłowska

 • Opiekun Samorządu - p. Elżbieta Jarzębska

 • Członkowie Samorządu Szkolnego:

  • Baranowicz Klaudia

  • Baranowicz Natalia

  • Kawecka Aleksandra

  • Kowalska Patrycja

  • Kwaśniewska Zuzanna

  • Łukaszewska Klaudia

  • Proć Klaudia

  • Topolewski Szymon

  • Witkowski Kacper

 

Gospodarka finansowa:
Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Goryniu jest roczny budżet uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach. Obsługę finansowo-kasową dla Szkoły Podstawowej w Goryniu prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach.
 
Rejestry i ewidencje:

 • ewidencja pracowników
 • arkusze ocen uczniów
 • ewidencja dzienników lekcyjnych
 • ewidencja uczniów
 • ewidencja -ruchu uczniów

Ewidencje prowadzone są w Sekretariacie Szkoły