Ogłoszono przez Paweł Zernow

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), informujmy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kisielicach jest Burmistrz Kisielic mający siedzibę w Kisielicach  przy ul. Daszyńskiego 5.

Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy oraz do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719). Rejestr jest prowadzony w postaci papierowej.