Kategoria: Gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Paweł Zernow

System gospodarki odpadami

METODA NALICZANIA OPŁAT I WYSOKOŚĆ STAWKI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami naliczana będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXII/141/2016 z dnia 12 września 2016 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,00 złotych miesięcznie/osobę. W przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny, stawka ta wynosi 11,00 złotych miesięcznie/osobę. Opłatę należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego zamieszkującego daną nieruchomość wchodzą więcej niż 4 osoby, stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny ustala się w wysokości:

 • 63 zł miesięcznie w gospodarstwie 5 - osobowym;
 • 71 zł miesięcznie w gospodarstwie 6 - osobowym;
 • 78 zł miesięcznie w gospodarstwie 7 - osobowym;
 • 84 zł miesięcznie w gospodarstwie 8 - osobowym;
 • 88 zł miesięcznie w gospodarstwie 9 - osobowym;
 • 91 zł miesięcznie w gospodarstwie w którym zamieszkuje 10 i więcej osób.

 

W przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego zamieszkującego daną nieruchomość wchodzą więcej niż 4 osoby, stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny ustala się w wysokości:

 • 50 zł miesięcznie w gospodarstwie 5 - osobowym;
 • 56 zł miesięcznie w gospodarstwie 6 - osobowym;
 • 62 zł miesięcznie w gospodarstwie 7 - osobowym;
 • 66 zł miesięcznie w gospodarstwie 8 - osobowym;
 • 69 zł miesięcznie w gospodarstwie 9 - osobowym;
 • 72 zł miesięcznie w gospodarstwie w którym zamieszkuje 10 i więcej osób.
   

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata będzie ponoszona od pojemnika:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

 • 28,00 zł za pojemnik o poj. 60 – 80 L,
 • 42,00 zł za pojemnik o poj. 110 – 120 L,
 • 56,00 zł za pojemnik o poj. 240 L,
 • 140,00 zł za pojemnik o poj. 1100 L
 • 650,00 zł za pojemnik KP5 o poj. 5m3


Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi selektywnie wynosi:

 • 22,00 zł za pojemnik o poj. 60 – 80 L,
 • 33,00 zł za pojemnik o poj. 110 – 120 L,
 • 44,00 zł za pojemnik o poj. 240 L,
 • 110,00 zł za pojemnik o poj. 1100 L
 • 500,00 zł za pojemnik KP5 o poj. 5m3


Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjn-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zbieranymi w sposób selektywny - 140,00 zł rocznie od jednej nieruchomości
 • zbieranymi w sposób nieselektywny - 170,00 zł rocznie od jednej nieruchomości

Każda osoba składająca deklarację otrzyma indywidualny numer konta na który będzie musiała uiścić opłatę.
 

 

DEKLARACJE

Każdy właściciel nieruchomości (w przypadku nieruchomości wielolokalowych zarządca) zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Kisielicach deklaracji o wysokości opłaty. Wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub w wersji elektronicznej dostępnej w zakładce "Gospodarka odpadami".

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Kisielic określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza kisielic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości - powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.


 

POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów. Minimalną ilość i wielkość pojemników określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kisielice.

 

Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy oznakować kolorystycznie:

 • kolor żółty - przeznaczony do zbierania metali, tworzyw sztucznych, papieru, tektury oraz opakowań wielomateriałowych;
 • kolor zielony - przeznaczony do zbierania szkła;
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów), z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu;
 • kolor czarnyh - popioł.
   


 

SPOSÓB l CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

 • z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej nie rzadziej niż:
  • odpady niesegregowane (zmieszane) – co dwa tygodnie;
  • odpady zbierane selektywnie, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – raz w miesiącu;
  • odpady ulęgające biodegradacji w tym odpady zielone:
   • w okresie od 1 kwietnia do 30 września – co tydzień;
   • w okresie od 1 października do 31 marca – co dwa tygodnie;
  • pozostałe zbierane selektywnie – co pół roku (z możliwością osobistego dostarczenia do punktu częściej);
 • z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
  • odpady niesegregowane (zmieszane) – co dwa tygodnie;
  • odpady zbierane selektywnie, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – raz w miesiącu;
  • odpady ulęgające biodegradacji w tym odpady zielone:
   • w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień;
   • w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie;
  • pozostałe zbierane selektywnie – co pół roku (z możliwością osobistego dostarczenia do punktu częściej);
 • z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego:
  • odpady niesegregowane (zmieszane) – co tydzień;
  • odpady ulęgające biodegradacji w tym odpady zielone:
   • w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień;
   • w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie;
  • papier i tektura – co dwa tygodnie;
  • szkło – co dwa miesiące;
  • tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - co pół roku.

 

Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 • przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach – w godzinach pracy;
 • baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz cztery razy do roku z terenów nieruchomości;
 • meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy oraz cztery razy do roku z terenów nieruchomości;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy;
 • chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
 • tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.

 


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli nieodpłatnie dostarczać:

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków;
 • papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);
 • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • tworzywa sztuczne i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony np. samochodowe, motocyklowe itp. (rolnicze za dodatkową opłatą);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie).

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż przy ulicy Kolejowej utworzony został PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), do którego nieodpłatnie można dostarczyć wyżej wymienione odpady. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 do 12:00. Dostarczony sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie przez firmę „SPOMER” z Iławy a następnie przekazany do utylizacji.