Kategoria: Jednostki organizacyjne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zespół Szkół w Kisielicach


ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

Aleja Wojska Polskiego 2

14-220 KISIELICE

Nr tel/fax: ( 55 ) 2756038 lub 2756583

adres e-mail:  zskisielice@kisielice.pl

strona www: zskisielice.edupage.org

NIP: 744-16-05-204

REGON: 510928859

Wszelkie należności płatnicze można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Kisielicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5
lub na konto Zespołu Szkół w Kisielicach w banku:
Bank Spółdzielczy w Suszu Oddział Kisielice 04 8320 0005 0040 3377 2000 0020

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH JEST SZKOŁĄ JEDNOZMIANOWĄ
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KISIELICACH PRZYJMUJE
w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00
(oprócz godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych)

 


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP 744 168 40 66

Odbiorca – Zespół Szkół w Kisielicach

Aleja Wojska Polskiego 2, 14-220 KisielicePodstawy prawne działania:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ,
 • Statut Szkoły nadany uchwałą nr VIII/47/99Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 czerwca 1999r w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Kisielicach przy Alei Wojska Polskiego 2, z późniejszymi zmianami.


Zadania:
Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły /przedszkola/ i wieku uczniów /dzieci/,
 • sprawuje opiekę nad uczniami /dziećmi/ odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły /przedszkola/,
 • umożliwia uczniom /dzieciom/ podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • udziela uczniom /dzieciom/ pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • umożliwia uczniom /dzieciom/ rozwijanie zainteresowań i realizację indywidualnych programów nauczania umożliwiających ukończenie szkoły w skróconym czasie,
 • dba o wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • udziela pomocy rodzicom pracującym w zapewnieniu dzieciom opieki, współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole,
 • troszczy się o rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci, wdraża nawyki z dziedziny higieny i życia codziennego,
 • przygotowuje do życia w grupie rówieśniczej, życzliwości wobec rodziny i otoczenia, samodzielności oraz wytrwałości w dążeniu do celu,
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.Jednostki wchodzące w skład ZS
W skład Zespołu Szkół w Kisielicach przy Alei Wojska Polskiego wchodzą następujące jednostki oświatowe:

 • Przedszkole w Kisielicach
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach
 • Publiczne Gimnazjum w KisielicachOrgany Zespołu Szkół
Dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach:

 • Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach pełni p. Roman Adamski

Dane:

 • Wykształcenie wyższe: mgr inż. zootechnik, inż. informatyk, Studia Podyplomowe z Przyrody, Studia Podyplomowe z Fizyki z astronomią, Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"
 • Powołany na stanowisko Dyrektora z dniem 12.09.2006 r.


Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Kisielicach:

1. Danuta Przybylska

Dane:

 • Wykształcenie wyższe - mgr chemii, Studia Podyplomowe w zakresie matematyki, Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Reforma 99"
 • Powołana na stanowisko Wicedyrektora z dniem 01.09.1999 r.

 

2. Adam Mańka

Dane:

 • wykształcenie wyższe – mgr inż. w zakresie techniki rolniczej o specjalności pedagogicznej, Studia Podyplomowe w zakresie Podstaw Informatyki, Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Fizycznego, Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"
 • powołany na stanowisko Wicedyrektora z dniem 01.09.2007 r.1. Zadania Dyrektora Zespołu Szkół

 • Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • Realizuje uchwały rady pedagogiczne, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • Organizuje pracę komisji socjalnej pracowników.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 • Zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. Zadania I Wicedyrektora d/s gimnazjum: mgr Danuta Przybylska

 • Kierowanie całością spraw placówki w czasie nieobecności dyrektora Zespołu,
 • Nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • Nadzór nad dokumentacją pedagogiczną,
 • Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • Organizacja pracy gimnazjum,

2. Zadania II Wicedyrektora d/s szkoły podstawowej: mgr inż. Adam Mańka

 • Kierowanie całością spraw placówki w czasie nieobecności dyrektora Zespołu i I wicedyrektora,
 • Nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • Nadzór nad dokumentacją pedagogiczną
 • Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • Organizacja pracy w przedszkolu i szkole podstawowej.Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Kisielicach:

 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół.


Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • Zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji i promocji uczniów,
 • Podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów szkoły,
 • Uchwalanie, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, statutu szkoły i zmian w statucie szkoły,
 • Uchwalanie regulaminu swojej działalności.


Ponadto:
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • Projekt planu finansowego szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów,
 • Wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • Propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • Inne sprawy istotne dla szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.


Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

 • Może, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
 • Przygotowuje projekt statutu szkoły i projekty jego zmian,
 • Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Organ uprawniony jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.Skład Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Kisielicach:

 • Agnieszka Kalbarczyk - przewodnicząca
 • Milena Ślasa - zastępca przewodniczącej
 • Hanna Kowalska - skarbnik
 • Katarzyna Derbin - sekretarz
 • Ewa Ostrowska - członek
 • Zofia Rucińska - członek
 • Marcelina Górecka - członek
 • Marcin Gryń - członek
 • Katarzyna Jasińska - członek

Komisja rewizyjna:

 • Marzena Rutynowska
 • Anna Kowalska
 • Elżbieta Prażniewska


Samorząd Uczniowski:

 • Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły.
 • Samorząd Uczniowski gimnazjum tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa "Regulamin samorządu uczniowskiego" stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego statutu.
 • Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,
  • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • Prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
  • Prawo do prowadzenia szkolnego radiowęzła.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 • Anna Radomska - przewodnicząca

 • Julia Bylicka - zastępca przewodniczącej

 • Aleksandra Różańska - sekretarz/skarbnik

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

 • IVa - Zuzanna Miękisz, Daniel Pośpiech

 • IVb - Oliwia Zastawna, Nikola Olszewska

 • IVc - Sandra Kwiatkowska, Bartosz Jasiński

 • Va - Julian Krupiński, Amelia Leśniak

 • Vb - Julia Zatorska, Cezary Tchir,

 • VIa - Natalia Ornowska, Marcel Michałkiewicz

 • VIb - Nadia Wilemska, Rafał Oleś

 • VIIa - Adrianna Bukowska, Jakub Bartyzel

 • VIIb - Jakub Faliszewski, Weronika Neumann

 • IIa - Paula Konowalska

 • IIb - Nikoletta Becmerowicz, Nicol Kowalska

 • IIc - Karina Król, Wiktoria Paczkowska

 • IIIa - Michał Żarczyński

 • IIIb - Dominik Ostrowski

 • IIIc - Cezary Laszkowski, Patrycja Kozakiewicz


Gospodarka finansowa:

 • Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Kisielicach z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego jest roczny budżet uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach
 • Obsługę finansowo-kasową dla Zespołu Szkół prowadzi księgowość Urzędu Miejskiego w Kisielicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5


Rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja pracowników
 • Arkusze ocen uczniów
 • Ewidencja dzienników lekcyjnych
 • Ewidencja uczniów
 • Ewidencja ruchu uczniów
 • Ewidencja wydanych świadectw szkolnych
 • Ewidencja zaświadczeń
 • Ewidencja legitymacji szkolnych i służbowych
 • Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

Ewidencje prowadzone są w Sekretariacie Zespołu Szkół