Kategoria: Jednostki organizacyjne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Szkoła Podstawowa w Łęgowie


SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ŁĘGOWO 75, 14-220 KISIELICE 

Nr telefonu: (55) 27-56-115

adres e-mail:  splegowo@kisielice.pl

strona www: legowo.pl

NIP: 744-16-05-196

REGON: 0001190729
 
Wszelkie należności płatnicze  można wpłacać w kasie  Urzędu Miejskiego w Kisielicach

lub na konto Szkoły Podstawowej w Łęgowie w banku:

Bank Spółdzielczy Kisielice 83210004-43-72-36011-11/1
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W  ŁĘGOWIE  JEST SZKOŁĄ JEDNOZMIANOWĄ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgowie przyjmuje interesantów w środy, czwartki i piątki w czasie trwania zajęć edukacyjnych.


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP 744 168 40 66

Odbiorca – Szkoła Podstawowa w Łęgowie

Łęgowo 75, 14-220 Kisielice

 Podstawy prawne działania SP:

 • Ustawa o sytemie oświaty  z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
 • Statutu Szkoły  nadanego uchwałą  nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 czerwca 1999r w sprawie  nadania Statutu Szkole Podstawowej w Łęgowie,

 
Zadania:
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania    świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i warunków (możliwości) szkoły,
 • umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych i innych.
 • szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • szkoła w miarę potrzeb i możliwości udziela uczniom pomocy psychologicznej   i pedagogicznej oraz medycznej,
 • szkoła w miarę potrzeb i możliwości organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi oraz z uszkodzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu.

 
Organy Szkoły:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgowie
Funkcję  Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Łęgowie  pełni  Jan Wójcik

Dane:
Funkcję dyrektora szkoły pełni od 01.09.1988r.
Wykształcenie wyższe: mgr filologii polskiej.

Zadania dyrektora szkoły:

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 • sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Ponadto:

 • Dyrektor szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
  • Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Rada Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej w Łęgowie:

 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 • zatwierdzenie wyników kwalifikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, w sprawie innowacji  i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów szkoły, 
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, statutu szkoły i zmian w statucie szkoły,
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów,
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności.

Ponadto:
 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów,
 • wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • inne sprawy istotne dla szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

 • przedstawia po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, wnioski w sprawie planu finansowego środków specjalnych szkoły,
 • może, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
 • z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów, z wnioskami do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
 • przygotowuje projekt statutu szkoły i projekty jego zmian,
 • może występować z funkcji Dyrektora szkoły. Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej w Łęgowie:

 • Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
 • Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym  statutem oraz innymi przepisami prawa.
 • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 • W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić funduszez dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

 

Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Łęgowie w roku szkolnym 2017/2018:

 • Agnieszka Kubińska – przewodnicząca,

 • Agnieszka Zając – sekretarz,

 • Ewelina Kalbarczyk – skarbnik,

 • Anna Siwek – członek,

 • Sławomir Woldański – członek,

 • Ewa Gulańczyk – członek,

 • Andrzej Rosa – członek,

 • Emilia Umińska – członek.

 

Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej w Łęgowie:

 • Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem", tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami prawa.
 • Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły   wnioski i opinie we stkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  wymogami, 
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  między  wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu   z Dyrektorem szkoły,
  • prawo redagowania gazetki szkolnej,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

 • Amelia Kowalczyk

 • Aleksandra Kalbarczyk

 • Alicja Jasińska

 • Martyna Umińska

 • Julia Zawiślak

 • Wiktoria Kowalczyk

 • Amelia Trzeciak

 • Kinga Drypa

  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Beata Bożuta.

Gospodarka Finansowa:

 • Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Łęgowie jest roczny budżet uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach.
 • Obsługę finansowo-kasową  dla Szkoły Podstawowej w Łęgowie prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach, ul. daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

Rejestry i ewidencje:

 • ewidencja  pracowników
 • arkusze  ocen uczniów
 • ewidencja dzienników lekcyjnych
 • ewidencja uczniów
 • ewidencja -ruchu uczniów
 • Ewidencja legitymacji szkolnych i służbowych
 • Ewidencja zaświadczeń
 • Ewidencja kart rowerowych

 

Ewidencje prowadzone są w Sekretariacie Szkoły