Kategoria: Jednostki organizacyjne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  KULTURY W  KISIELICACH

14-220 KISIELICE

ul. Daszyńskiego 5

tel. 514-199-633

adres e-mail: mgok@kisielice.pl

Dyrektor MGOK w Kisielicach - Mariusz Gołębiowski

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek i piątek: 7:15 - 15:15
wtorek i środa: 12:00 - 20:00Podstawy prawne działania MGOK:

 • ustawa z dnia 5 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 110, poz. 721., z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
 • Statutu  MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH zatwierdzony Uchwałą Nr XX/37/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia  27 sierpnia 2008 roku:
  • zmiany do Statutu: Uchwała nr XXXVIII/11/2010 Rady Miejskiej w Kisielicahc z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie dokonania w treści uchwały XX/37/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach i nadaniu jej statutu.

 
Zadania MGOK:

 • Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kisielice.
 • Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 • Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
  • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych w szczególności dzieci i młodzieży,
  • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
  • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
  • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
  • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
  • sprawowanie opieki nad zabytkami,
  • realizowanie imprez zbiorowych (okolicznościowych, sportowych i festynów),
  • współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami,
  • współpraca z regionalną prasą i mediami,
  • współpraca ze szkołami na terenie Gminy,
  • prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury i sztuki.

 
Zadania Dyrektora MGOK:

Do zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora MGOK należy realizacja zadań statutowych MGOK a szczególności:

 • zarządzanie całokształtem działalności ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • organizowanie pracy ośrodka, w tym opracowywanie regulaminu organizacyjnego,
 • współpraca z innymi podmiotami, w tym z sołectwami w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i promocji Gminy w zakresie kultury,
 • opracowywanie rocznych programów działania i planów pracy,
 • opracowywanie rocznego planu finansowego,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą,
 • zapewnienie wyposażenia ośrodka w środki dydaktyczne i sprzęt,
 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zarządzanie powierzonym majątkiem ośrodka,
 • przedkładanie organom nadzoru planów, sprawozdań i wniosków,
 • pełnienie obowiązków kierownika zakładu w rozumieniu kodeksu pracy,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłową realizacją zadań.