Kategoria: Jednostki organizacyjne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KISIELICACH

14-220 KISIELICE

ul.Polna 1

Nr telefonu: ( 55 ) 2756103

strona www: www.kisielice.pl / Biblioteka Publiczna

e-mail: biblioteka@kisielice.pl

NIP: 744-166-20-47

REGON: 510996849


 

Godziny otwarcia MGBP w Kisielicach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 8.00 do 17.00
 • środy od godz. 8.00 do 15.00

 

Godziny otwarcia Filli w Jędrychowie:

 • poniedziałek od godz. 8:30 do godz. 16:30
 • środa od godz. 12:30 do godz. 16:30
 • piątek od godz. 8:30 do 16:30

 

Godziny otwarcia Filli w Goryniu:

 • wtorek od godz. 7:45 do godz. 16:00
 • środa od godz. 7:45 do godz. 11:45
 • czwartek od godz. 7:45 do 16:00

 

Podstawy prawne działania MGBP:

 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 5 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
 • Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2003 roku:
  • zmiany do Statutu - Uchwała Nr XV/2/2004 Rady Miejskie w Kisielicach z dnia  28 stycznia 2004 r.

 

Zadania MGBP:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych
 • biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa gminy Kisielice
 • prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych
 • działalność informacyjna
 • działalność oświatowo-kulturalna

 

Kadra MGBP:

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej pełni Pani Barbara Różańska

Dane:

 • funkcję dyrektora pełni od 28.12.2017 r.
 • posiada wykształcenie wyższe zawodowe, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna

 

Zadania Dyrektora biblioteki:

 • organizowanie i koordynowanie pracy MGBP i jej Filii,
 • opracowywanie sprawozdań rocznych oraz informacji dotyczących całokształtu działalności MGBP i jej Filii,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji MGBP i jej Filii,
 • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • planowanie i realizacja budżetu MGBP i jej Filii,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z placówkami upowszechniania kultury,organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych środowiska,
 • Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biblioteki,
 • wprowadzanie nowych metod i technik pracy,
 • kieruje bieżącymi sprawami biblioteki,
 • reprezentuje MGBP na zewnątrz.

 

Bibliotekarz

Na stanowisku starszego bibliotekarza zatrudnione są:

 • Elżbieta Baranowicz- Filiia Goryń
 • Teresa Wróblewska - Filiia Jędrychowo

 

Na stanowisku kustosza zatrudniona jest:

 • Barbara Różańska - MGBP w Kisielicach

 

Do zadań bibliotekarza należy:

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu czytelnikom,
 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,
 • prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
 • bieżąca konserwacja zbioru,
 • prowadzenie katalogów bibliotecznych,
 • prowadzenie ewidencji udzielonych informacji,
 • uczestnictwo w seminariach, szkoleniach,
 • wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek.

 

Mienie:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna łącznie z swoimi Filiami Bibliotecznymi w Goryniu i w Jędrychowie posiada 36 893 woluminów.

 

Gospodarka Finansowa MGBP:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach prowadzi działalność finansową wykorzystując środki przyznane przez Radę Miejską. Obsługę finansowo-kasową prowadzi Urząd Miejski w Kisielicach.

 

Rejestry i ewidencje:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach prowadzi Rejestr ruchu księgozbioru.

 

Załączniki: