Kategoria: Jednostki organizacyjne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

14-220 KISIELICE
ul. Sienkiewicza 18

Nr telefonu: (55) 2756441

(55) 230 76 09 - Kierownik MGOPS

(55) 234 85 05 – świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny


adres e-mail: mgops.kisielice@kisielice.pl
 

NIP: 581-15-01-951
REGON: 002793619


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH

pracuje w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 15:00

Kierownik MGOPS przyjmuje interesantów w godzinach pracy

 


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP 744 168 40 66

Odbiorca – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice

 


 

Podstawy prawne działania MGOPS

 • ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1515)
 • inne akty prawne nakładające obowiązki i uprawnienia na Jednostkę

Statut MGOPS nadany uchwałą nr XXVI/80/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Zmiany do Statutu:

Uchwała Nr XX/X/99/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach

Uchwała Nr XXXVI/146/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach

Regulaminu MGOPS w Kisielicach:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 332)
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 567)
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 966)
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2156)
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
 • zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
 • zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych zasiłków dla opiekunów
 • zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
 • zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Lucyny Grześ-Remus do wydawania decyzji administracyjnych

 

Zadania MGOPS:

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez:

 • tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY WYKONUJE ZADANIA, KTÓRE OBEJMUJĄ:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach
 • poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
 • realizacja zadań własnych gminy dotycząca wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 • wykonuje zadania określone innymi ustawami przekazane do realizacji przez Burmistrza Kisielic lub Radę Miejską w Kisielicach.


Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OŚRODEK:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Kadra MGOPS

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Obecnie obowiązki kierownika MGOPS pełni Pani  Lucyna Grześ-Remus

 

Dane:

 • powołana na stanowisko 01.09.2015 r.


Zadania Kierownika:

 • realizacja zadań wspólnych wynikających z Regulaminu § 14
 • przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej,
 • ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań,
 • podejmowanie z upoważnienia Rady Miejskiej postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej,
 • analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy,
 • składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
 • koordynacja i nadzór nad pracą pracowników ośrodka,
 • reprezentuje MGOPS na zewnątrz,

Kierownik MGOPS wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników .


Struktura organizacyjna Ośrodka

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni - 3 etaty, specjalista pracy socjalnej - 1 etat)
b) Dział Finansowo – Księgowy (główny  księgowy -1 etat, inspektor - 2 etaty,  podinspektor - 1 etat)
c) Dział  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (referent - 1 etat, inspektor - 1 etat)
d) Sekcja Usług Opiekuńczych (młodszy opiekun 8 +/- wg potrzeb etatów)

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:

Na stanowisku pracownika socjalnego zatrudnione są:

 • Kamila Kreńska
 • Halina Filaber
 • Regina Tęczar
 • Mariusz Gross – specjalista pracy socjalnej


Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • Rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w Kisielicach w zakresie pomocy społecznej oraz ewidencjonowanie grup społecznych wymagających pomocy.
 • Opracowanie, realizacja i współuczestnictwo we wdrożeniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 • Świadczenie pracy socjalnej.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dot. ustalenia uprawnień do świadczeń wynikający z ustawy o pomocy społecznej oraz rządowych programów pomocy.
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych na świadczenia pomocy społecznej.
 • Sporządzenie list wypłat przyznanych świadczeń.
 • Przekazywanie organom odwoławczym akt spraw osób odwołujących się od decyzji administracyjnych.
 • Sprawowanie kontroli w zakresie wykorzystania przez świadczeniobiorców przyznanych środków.
 • Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja projektów, programów finansowych ze źródeł zewnętrznych,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Podejmowanie działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

Na stanowisku głównej księgowej zatrudniona jest Janina Malinowska

Pracownicy działu księgowości: podinspektor Ewa Przegalińska, inspektor Barbara Szewera, inspektor Agnieszka Zatorska


Do zadań działu Finansowo-Księgowej w szczególności należy:

 •  Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 •  kontrola formalno-rachunkowa wszystkich dokumentów
 •  prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z typowym planem kont,
 •  prowadzenie syntetyki jednostki budżetowej,
 •  prowadzenie analityki wydatków rejestru dochodów i funduszy celowych,
 •  prowadzenie dziennika obrotów,
 •  sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu i funduszy celowych sprawozdań operatywnych, sprawozdań półrocznych i rocznych,
 •  naliczenie wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków i świadczeń ZUS
 •  przestrzeganie prawidłowości wykonania budżetu,
 •  organizowanie sporządzania przyjmowania i obrotu dokumentów.
 •  Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
 •  Obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 •  Sporządzanie planów finansowych Ośrodka,
 •  Sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Ośrodka
 •  Obsługa finansowa dochodów własnych i depozytów,
 •  Zapewnienie obsługi kasowej Ośrodka.
 •  Bieżąca analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka,
 •  Obsługa finansowa środków unijnych,
 •  Planowanie i nadzorowanie remontów i inwestycji
 •  Zaopatrzenie materiałowo techniczne Ośrodka
 •  Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 •  Zgłoszenie pracowników i świadczeniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w systemie PŁATNIK
 •  Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.
 •  Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz rejestru urlopów

Do zadań działu Finansowo-Księgowego w ramach sekcji pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szczególności należy:

 • Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium,
 • Sprawdzanie wniosków pod względem poprawności formalnej,
 • Kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
 • Rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów kwalifikowanych do stypendium,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych przyznających stypendium,
 • Sporządzanie list wypłat i przekazywanie je do szkół dokonujących wypłat,
 • Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa oraz wypłacanie stypendiów uczniom szkół nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kisielice.DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Na stanowisku d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są: Irena Konewka,  inspektor Marzena Rutynowska

Do zadań Działu Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należy, w szczególności:

 • Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 • Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z prowadzonych postępowań
 • Terminowe sporządzanie list wypłat w zakresie przyznanych świadczeń,
 • Sporządzanie bilansu oraz obowiązującej sprawozdawczości,
 • Analiza i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych,
 • Prowadzenie   postępowań   egzekucyjnych   dotyczących   nienależnie   pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Prowadzenie postępowań i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dłużników alimentacyjnych,
 • Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi  w zakresie realizowanych zadań,
 • Prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych,
 • Współpraca z komornikami, innymi organami i instytucjami w zakresie realizacji zadań,
 • Dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • Dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.
   

Do zadań Sekcji Usług Opiekuńczych należy, w szczególności:

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wynikających ze stanu zdrowia chorego:

 • przesłanie łóżka,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • mycie, kąpanie, czesanie, ubranie chorego, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (jeżeli stan zdrowia tego wymaga)
 • pielęgnację zleconą przez lekarza lub pielęgniarkę.

 

Wykonywanie czynności gospodarczych:

 • zakupywanie artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego,
 • zabezpieczenie posiłku, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
 • karmienie podopiecznego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
 • spacery z podopiecznym,
 • utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,
 • dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,
 • utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
 • pranie bielizny osobistej podopiecznego (dziennej i nocnej),
 • dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego,
 • palenie w piecu, przyniesienie węgla,
 • załatwianie innych spraw na życzenie chorego, w tym m.in. opłacanie rachunków, zakup leków itp.

 

Wykonywanie czynności opiekuńczych:

 • organizowanie czasu wolnego,
 • zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich w razie potrzeby.